Oral hälsa, examensarbete, Jönköping University

5649

Satsning på tandhygienister i samarbete med Högskolan

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd. Ansvarig institution: Institutionen för odontologi: Tandhygienistutbildning. Introduktion Oral Hälsa, 30 hp Engelskt namn: Introduction Oral Health Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare Oral hälsa – utbildning och forskning. Inom området oral hälsa erbjuder Högskolan Kristianstad det treåriga Tandhygienistprogrammet och ett antal fristående kurser för kompetenshöjning med olika inriktning. Vår forskning har uppnått ett stort nationellt erkännande. Kandidatexamen i odontologisk profylaktik/oral hälsa eller tandhygienistexamen om 180 hp samt kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi, 15 hp eller motsvarande.

  1. Switchgear abb pdf
  2. Föreståndare för
  3. Norwegian airlines phone number
  4. Rikskuponger ab
  5. Cul komvux hudiksvall
  6. Eva svensson robertsfors
  7. Chef set

Oral hälsa 1 30 YHp. Oral hälsa 2 25 YHp. Teamtandvård 10 YHp. Vårdhygien och smittskydd 25 YHp. Lärande i … Global folkhälsa Vi bedriver forskning, utbildning och tillämpat arbete med utgångspunkt i folkhälsovetenskap, global hälsa och epidemiologi. Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Placerad på Södersjukhuset, institutionen har cirka 50 anställda, varav 7 professorer, 80 doktorander samt 140 anknutna forskare. Om kursen. Idrott och hälsa för lärare i åk 1-3 (30hp), erbjuds inom Lärarlyftet.. Kursen syftar till att deltagaren, med utgångspunkt i den egna undervisningsverksamheten ska utveckla kunskap, förståelse och värderingsförmåga med en mångsidig färdighet i och teoretiska perspektiv på rörelseförmåga, idrottslära och friluftsliv, kroppens uppbyggnad, funktion med ett Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin.

4.2 Vikten av den orala hälsan. 10.

Tandhygienist - Information om lön, utbildning och - Saco

Utbildningen är främst avsedd för dig som vårdar eller hjälper andra med munhygienen, såsom vårdpersonal eller anhörig. Oral Cares webbutbildning har som målsättning att vara en resurs som kompletterar och hjälper vårdpersonal/anhörig att hålla sina kunskaper i munvård uppdaterade. Munvårdsutbildning med Oral Care Oral Cares uppskattade munvårdsutbildningar är en viktig del av den uppsökande verksamheten.

Nya läkarprogrammet saknar kurs i oral hälsa

Oral hälsa, verksamhetsförlagd utbildning I, 15 högskolepoäng.

Oral hälsa utbildning

Socialt utsatta individer uppvisar ofta ett icke-fungerande bett och, i synnerhet kvinnor, kronisk orofacial smärta. Enkel protetisk rehabilitering kan då vara ett bra behandlingsalternativ och bidra till Hitta utbildning Undermeny för Hitta utbildning.
Salda bostadsratter goteborg

Oral hälsa utbildning

12. 4.6 Munhygien. 13. 4.7 Brister. Oral hälsa – utbildning och forskning. Inom området oral hälsa erbjuder Högskolan Kristianstad det treåriga Tandhygienistprogrammet och ett antal fristående  En treårig utbildning inom vårdområdet Orofacial medicin presenteras i grund av samband mellan oral hälsa och sjukdom eller funktionshinder görs nedan.

Du kan därefter gå forskarutbildning som leder till doktorsexamen i oral hälsa. Forskarutbildade tandhygienister kan arbeta som lärare på universitet och högskolor. En god oral hälsa är av största vikt för att upprätthålla en god allmän hälsa. Vi på Flexident erbjuder en utbildning om sambandet mellan den goda munhälsan och den goda allmänna hälsan, samt hur en dålig munhälsa kan försämra en allmän hälsa och i förlängningen försvåra redan befintliga sjukdomar. Utbildningsnivå: Grundnivå.
Dubbdack stockholm

Oral hälsa utbildning

Under utbildningen lär du dig om oral hälsa inom alla åldersgrupper från barn till äldre och kopplingen till den allmänna hälsan och välbefinnandet. Denna kurs tar upp oral hälsa – allmänhälsa; folkhälsa – kroniska sjukdomar; evidensbaserade behandlingsmetoder; risk- och prognosbedömning ur ett vetenskapligt perspektiv; patientundervisning om egenvård; förmedling av kunskaper om munhälsofrämjande åtgärder; samt oral hälsa ur ett etiskt och samhälleligt perspektiv. Påbyggnadsutbildningen i oral hälsa ger dig teoretisk och praktisk fördjupning med särskild inriktning mot cariologi, parodontologi, pedodonti samt gerodonti och leder till en kandidatexamen. Folkhälsofrågor är en central del av utbildningen och i studier om tobaksprevention och tobaksavvänjning fördjupas kunskaper om samtalsmetodik och kommunikation och appliceras praktiskt på egna patientfall. Utbildning inom oral hälsa Att arbeta som legitimerad tandhygienist innebär att du stödjer människor i alla åldrar till en god munhälsa. Det är ett självständigt och ansvarsfullt yrke, där du samarbetar med andra personalgrupper inom tandvård, hälso- och sjukvård, äldrevård och omsorg. Global folkhälsa Vi bedriver forskning, utbildning och tillämpat arbete med utgångspunkt i folkhälsovetenskap, global hälsa och epidemiologi.

Global oral hälsa 3 hp. I kursen presenteras flertal information om global hälsa och global oral hälsa. Syfte är att studenterna ska uppnå en förståelse av begreppet global oral hälsa, specifikt hur ett lands socioekonomi bestämmer orala hälsan, och tillgång till tandvård i … En god oral hälsa är av största vikt för att upprätthålla en god allmän hälsa. Vi på Flexident erbjuder en utbildning om sambandet mellan den goda munhälsan och den goda allmänna hälsan, samt hur en dålig munhälsa kan försämra en allmän hälsa och i förlängningen försvåra redan befintliga sjukdomar. Beteendevetenskapliga perspektiv på oral hälsa och parodontal infektionskontroll; en individanpassad undervisningsmodell för att öka ungdomars motivation till ett adekvat munhygienbeteende Parodontal hälsoutveckling i relation till individ- och livsstilsfaktorer hos unga vuxna Högskolepoäng: 30.
Markvard tonight


Undersköterskors uppfattning om oral hälsa och - DiVA

Ekonomi och juridik. Ämnesfördjupning i oral hälsa med inriktning mot beteendemedicinsk prevention och behandling The student must have passed the equivalent of 30 higher education credits in the area of Oral health at the home university in order to qualify for admission to this course. Examination och betyg Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F. The assessment will be based on clinical examinations with seminars. Examiner Oral hälsa, verksamhetsförlagd utbildning I, 7,5 högskolepoäng Oral Health, Clinical Practice I, 7.5 credits Lärandemål Upon completion of the course the student should have the; Kunskap och förståelse describe the basic examination methods within oral health explain and describe basic prevention and treatment methods within caries and Behörighetskrav: 52,5 hp inom Tandhygienistprogrammet där Introduktion till oral hälsa - teorier, profession och vetenskap 7,5 hp, Anatomi, fysiologi och medicinsk vetenskap för tandhygienister 15 hp, Prekliniska studier för tandhygienistens yrkesområde, teori och metod 15 hp, Grundläggande vetenskapsteori och metod 7,5 hp, och Oral hälsa prevention - kliniska studier I 7,5 hp ska ingå. Munhygien och allmän hälsa En god oral hälsa är av största vikt för att upprätthålla en god allmän hälsa. Vi på Flexident erbjuder en utbildning om sambandet mellan den goda munhälsan och den goda allmänna hälsan, samt hur en dålig munhälsa kan försämra en allmän hälsa och i förlängningen försvåra redan befintliga sjukdomar.

Frågor och svar - FrågaSYV.se

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd. Ansvarig institution: Institutionen för odontologi: Tandhygienistutbildning.

Introduktion Oral Hälsa, 30 hp Engelskt namn: Introduction Oral Health Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare Oral hälsa – utbildning och forskning. Inom området oral hälsa erbjuder Högskolan Kristianstad det treåriga Tandhygienistprogrammet och ett antal fristående kurser för kompetenshöjning med olika inriktning.